tma Serbia logo

Medijacija u rešavanju privrednih sporova

Blažo Nedić, Advokat, Regionalni medijator Svetske Banke
Medijator i Managing partner ADR Partners d.o.o, u saradnji sa JAMS International, Predsednik Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS)

Medijacija, kao jedan od oblika alternativnog rešavnja sukoba (ADR ), je proces u kome treće nepristrasno i neutralno lice, medijator, usmerava komunikaciju između strana u sukobu i korišćenjem posebnih metoda i veština, pomaže u pregovorima koji imaju za cilj postizanje obostrano prihvatljivog rešenja. U poslednjim decenijama prošlog veka, zbog potrebe veće efikasnosti pravosuđa i unapređenja pristupa pravdi za građane, svedoci smo dramatičnog povećanja primene ADR-a u odnosu na tradicionalni, sudski, način rešavanja sporova, pa tako u SAD više od 98% imovinsko-pravnih sporova pred sudovima dobija svoj epilog uz korišćenje nekog od alternativnih metoda . Od Amerike preko zapadne Evrope, a u poslednjoj deceniji i u našem okruženju, medijacija u imovinskim i privrednim sporovima sve više dobija primat u odnosu na arbitražu i druge oblike ADR-a, pre svega zbog svoje fleksibilnosti, brzine i pristupačnosti, a najviše jer stranama u sukobu vraća pravo odlučivanja, čime se obezbeđuje skoro univerzalna primenjivost kako ovog metoda, tako i postignutih sporazuma.

1. januara 2015. godine, počeo je sa primenom novi zakon koji reguliše oblast medijacije u Srbiji , na osnovu koga je Ministarstvo pravde Republike Srbije formiralo Registar licenciranih medijatora, akreditovalo programe osnovne i specijalizovane obuke i utvrdilo preporučenu tarifu za rad medijatora. Zakonom su predviđeni određeni podsticaji za medijaciju koju je moguće sprovesti pre ili u toku sudskog postupka, kao i u žalbenom i postupku prinudnog izvršenja. Medijacija je moguća u svim oblastima gde strane mogu slobodno raspolagati svojim zahtevima, a naročito u imovinskim, privrednim, potrošačkim, radnim, porodičnim, upravnim, i svim drugim sporovima u kojima medijacija odgovara prirodi spornog odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju.

Prvi organizovani programi medijacije u Srbiji počinju nakon 2000. godine, i to pre svega u lokalnoj zajednici, u sistemu obrazovanja i pri sudovima, podržani od strane međunarodnih organizacija koje su u saradnji sa lokalnim partnerima pružale stručnu i tehničku podršku. U procesu reforme pravosudnog sistema, medijacija se od 2002. godine prepoznaje kao tehnika koja može doprineti smanjenju broja sudskih predmeta i povećanju efikasnosti rada. „Nedelja poravnanja“ inicirana od strane Vrhovnog suda Srbije, dobri rezultati pilot projekata u opštinskim sudovima u Beogradu, Subotici, Nišu, Kraljevu, Zrenjaninu i druge aktivnosti, dovode do pozitivnih reakcija stručne i opšte javnosti, te 2005. godine Srbija dobija svoj prvi Zakon o posredovanju – medijaciji.

Međutim, i pored postojanja zakonskog osnova za primenu medijacije, podrške međunarodnih i domaćih organizacija i osnivanja centara za medijaciju, obuke medijatore i prenošenja iskustava i dobre prakse drugih zemalja, broj slučajeva medijacije u nacionalnim okvirima vremenom biva sve manji.

Pored izostanka sveobuhvatne javne kampanje za promociju medijacije, odsustva koordinacije između najvažnijih aktera, kao i podrške države u sprovođenju medijacije u pravosuđu, jedan od razloga za ovako stanje je i svojevrsno zanemarivanje uloge i značaja advokata u razvoju i primeni medijacije i drugih oblika ADR-a u Srbiji. Svaki privredni ili imovinsko-pravni spor koji strane „poveravaju“ na rešavanje sudu, po pravilu podrazumeva učešće advokata ili drugih ponomoćnika od čije veštine, znanja i profesionalnosti često zavisi ishod samog spora, odnosno sudbina stranaka koje su im poverile zastupanje. Zbog toga je potrebno da i advokati budu obuhvaćeni programima promocije, edukacije i podizanja kapaciteta u oblasti medijacije i drugih tehnika ADR-a, kako bi bili uključeni u primenu ADR-a i time doprineli povećanju efikasnosti pravosuđa.

MEDIJACIJA U PRIVREDI

U svim državama u kojima je prepoznata kao efikasan metod rešavanja sporova, medijacija svoju najveću primenu nalazi upravo u sferi privrede. Ovo stoga što proces medijacije, zasnovan na principima poverljivosti i samoopredeljenja strana u sukobu, u visokom procentu slučajeva (preko 90%) omogućava pronalaženje rešenja uz očuvanje i unapređenje poslovne saradnje, reputacije na tržištu, kao i značajne finansijske uštede. Privredni sektor ima posebne koristi od primene medijacije kao alternative skupom i dugotrajnom sudskom postupku. Svaka organizacija suočava se sa konfliktima, sukob je deo svakodnevne poslovne interakcije, između zaposlenih, sa dobavljačima, partnerima, klijentima. U Srbiji, gde je potrebno ukupno 36 različitih procedura za prinudno izvršenje ugovorne obaveze, što u proseku traje 635 dana i košta 34% od iznosa glavnog potraživanja , medijacija otvara mogućnost za korporacije i privrednike da brže, jeftinije i efikasnije razreše interne i eksterne sporove.

Važeći propisi daju pravni osnov razvoju prakse privredne medijacije. Još je prvim Zakonom iz 2005. godine prepoznata važnost primene medijacije u različitim spornim odnosima, a naročito u trgovinskim. Zakon o osiguranju otvara prostor za primenu medijacije u oblasti osiguranja, kada je u pitanju posredovanje u rešavanju odštetnih zahteva. Zakon o stečaju takođe predviđa primenu medijacije radi utvrđivanja nespornih potraživanja u stečajnom postupku. Drugi propisi, na primer, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, itd, takođe podržavaju primenu medijacije. Značaj medijacije za vansudsko rešavanje sporova u privredi potvrđuju i brojni međunarodni dokumenti usvojeni od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope

Nedavno, i Privredna komora Srbije formirala je Centar za usluge i posredovanje u okviru koga se nude usluge medijacije, a 2013.g. otpočela sa sprovođenjem projekta podrške primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (SFR), uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. Cilj projekta je efikasnija i šira primena postupka sporazumnog finansijskog restruktuiranja kao instrumenta za uređenje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednih društava u finansijskim teškoćama i njihovih poverilaca, prvenstveno banaka. U okviru projekta izvršena je analiza propisa i sagledana uloga ključnih učesnika u postupku, radi utvrđivanja preporuka za unapređenje regulative i postojeće prakse. Preduzete su brojne aktivnosti na promociji ovog postupka, boljoj informisanosti i edukaciji zainteresovanih strana, te organizovana specijalizovana obuka medijatora i zaposlenih u Privrednoj komori Srbije. Kao važan segment buduće procedure, razvijen je i elektronski sistem za upravljanje i praćenje SFR predmeta. Kao rezultat svih ovih aktivnosti, početkom ove godine pokrenuta je inicijativa za donošenje novog zakona u ovoj oblasti, koji je i usvojen 23.10.2015.

1997. i 2012. godine sprovedeno je opsežno istraživanje koje je obuhvatilo 1000 najvećih kompanija koje posluju u Sjedinjenim Američkim Državama (Fortune 1000 Companies ), sa ciljem da se utvrde stavovi i iskustva privrednika sa primenom alternativnih metoda rešavanja sporova – medijacije, arbitraže i drugih tehnika koje podrazumevaju intervenciju trećih lica radi postizanja rešenja koje je ekonomičnije, poverljivije i manje formalizovano u odnosu na tradicionalni, sudski, način rešavanja sporova, i koje vodi do većeg zadovoljstva učesnika i održivijih rezultata. Istraživanje je identifikovalo da se najveći broj spornih transakcija dešava u odnosima između korporacija, sa korisnicima usluga i u sferi radnih odnosa. Nakon 15 godina od prvog istraživanja, rezultati analize pokazali su promenu u korporativnoj orijentaciji rešavanja sukoba i opšti pomak od sudskih ka alternativnim metodama, kao i dramatično pomeranje u odnosu korišćenja dva najčešća alternativna metoda – arbitraže i medijacije. I dok je medijacija postala gotovo redovan i nezaobilazan korak u rešavanju sporova u privredi, zabeležen je upečatljiv pad primene arbitraže za rešavanje većine spornih odnosa, sa izuzetkom zaštite potrošača i odgovornosti za štetu nastalu korišćenjem proizvoda. Istovremeno, najnovije istraživanje pokazalo je rastući trend potrebe korporacija i privrednih društava u SAD za ranim upravljanjem konfliktima, što uključuje i korišćenje rane neutralne evaluacije, kao i posebnu pažnju u izboru trećih neutralnih strana i primetno povećanje sofisticiranosti učesnika u postupcima alternativnog rešavanja sukoba.

U Srbiji, međutim, kapaciteti medijacije u privrednom sektoru do danas nisu ni približno dovoljno iskorišćeni, te je u cilju unapređenja primene medijacije potrebno preduzeti aktivnosti na tri paralelna fronta: 1) informisanje i podizanje svesti korisnika o prednostima i mogućnostima medijacije i drugih oblika alternativnog rešavanja sukoba; 2) podizanje kapaciteta različitih privrednih subjekata za pružanje usluga medijacije; i 3) razvoj sistema za pružanje usluga medijacije i ADRa i podrška za implementaciju i praćenje rezultata ovih projekata.

Od konkretnih aktivnosti korisno je razmotriti sledeće: unošenje klauzula o medijaciji u ugovore privrednih subjekata; uspostavljanje saradnje sa privrednim komorama i profesionalnim udruženjima u pojedinim granama privrede radi kreiranja pilot projekata za rešavanje određenih vrsta sporova putem medijacije; formiranje lista medijatora pri privrednim komorama i drugim profesionalnim udruženjima; formiranje službi za medijaciju i internih (in-house) medijatora u većim kompanijama i privrednim društvima, koji bi preventivno rešavali interne sporove i sukobe između zaposlenih; sprovođenje pilot projekata u sudovima za obaveznu primenu medijacije u privrednim sporovima u određenoj oblasti i vremenskom periodu (npr. svi građevinski sporovi u toku jednog meseca upućuju se na medijaciju, a usluge medijacije su besplatne); smanjenje ili oslobođenje od plaćanja sudskih taksi u privrednim sporovima u slučaju kada stranke spor reše u medijaciji; organizacija promotivnih aktivnosti i seminara za privredne subjekte kojima se ukazuje na pogodnosti primene medijacije u privredi; podizanje kapaciteta korporativnih pravnika i advokata za zastupanje svojih klijenata u postupcima medijacije, i dr.

Ovakve i slične mere, dovele bi, s jedne strane, do povećanog poverenja korisnika i šireg korišćenja alternativnih metoda za rešavanje sporova u privredi, a sa druge, do povećanja efikasnosti privrednih sudova, a samim tim i do unapređenja poslovnih odnosa i stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj privrednih aktivnosti.

Radi dalje promocije i korišćenja svih prednosti medijacije u prevenciji i rešavanju sukoba, te uspostavljanja efikasnog i pristupačnog sistema medijacijskih usluga, medijatori u Srbiji su 25. oktobra 2014. godine osnovali dobrovoljno, nezavisno i neprofitno Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS). NUMS u ovom trenutku okuplja više od 170 medijatora različitih profesija iz preko 25 gradova Srbije, od Subotice do Bujanovca, Novog Pazara do Pirota. Članovi NUMS-a su sudije, advokati, pravnici, ekonomisti, profesori, lekari, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, stečajni upravnici, izvršitelji, državni službenici, privrednici, inženjeri, aktivisti građanskog društva, novinari, studenti kao i drugi penzionisani i aktivni profesionalci, što NUMS čini jedinstvenim profesionalnim udruženjem u Srbiji.

Vesti

Godišnja skupština članova TMA Serbia

Godišnja skupština članova TMA Serbia će se održati u četvrtak 5. novembra 2015. godine u prostorijama advokastke kancelarije Karanović & Nikolić, Resavska 23 Beograd, sa početkom u 17 časova. Na skupštini će biti prezentovan godišnji izveštaj o aktivnostima TMA Serbia tokom proteklih 12 meseci, diskutovaće se o planovima za narednu godinu i predstaviće se mogučnosti za sticanje profesionalnog zvanja “European Certified Turnaround Professional”.

Turnaround Management Association Srbija
Resavska 23
11000 Beograd, Srbija
Stranice drugih evropskih udruženja TMA
                    
Turnaround Management Association Headquarters
150 South Wacker Drive | Suite 900 | Chicago, Illinois 60606
Phone (312) 578-6900 | Fax (312) 578-8336 | info@turnaround.org
© 2009 Turnaround Management Association. All rights reserved.
© 2015 TMA Serbia | Site map   |   Kontakt